Corp./Body Author: Nihon Nogei Kagakukai
ISSN: 0002-1369
ISSN-L: 0002-1369
Cumulative holding: 1961-1991.

ISSN: 1347-6947
ISSN-L: 0916-8451
Cumulative holding: 1997-