Results: 1-2 |
Results: 2

Authors: Ayzenshtat, GI Bakin, NN Budnitsky, DL Drugova, EP Germogenov, VP Khludkov, SS Koretskaya, OB Okaevich, LS Porokhovnichenko, LP Potapov, AI Smith, KM Tolbanov, OP Tyazhev, AV Vilisova, MD Vorobiev, AP
Citation: Gi. Ayzenshtat et al., GaAs structures for X-ray imaging detectors, NUCL INST A, 466(1), 2001, pp. 25-32

Authors: Vilisova, MD Ivonin, IV Lavrentieva, LG Subach, SV Yakubenya, MP Preobrazhenskii, VV Putyato, MA Semyagin, BR Bert, NA Musikhin, YG Chaldyshev, VV
Citation: Md. Vilisova et al., Structure and properties of InGaAs layers grown by low-temperature molecular-beam epitaxy, SEMICONDUCT, 33(8), 1999, pp. 824-829
Risultati: 1-2 |