Results: 1-2 |
Results: 2

Authors: Becker, J Andresen, HG Annand, JRM Aulenbacher, K Beuchel, K Blume-Werry, J Dombo, T Drescher, P Ebert, M Eyl, D Frey, A Grabmayr, P Grossmann, T Hartmann, P Hehl, T Heil, W Herberg, C Hoffmann, J Kellie, JD Klein, F Livingston, K Leduc, M Meyerhoff, M Moller, H Nachtigall, C Natter, A Ostrick, M Otten, EW Owens, RO Plutzer, S Reichert, E Rohe, D Schafer, M Schmieden, H Sprengard, R Steigerwald, T Steffens, KH Surkau, R Walcher, T Watson, R Wilms, E
Citation: J. Becker et al., Determination of the neutron electric form factor from the reaction He-3(e, e ' n) at medium momentum transfer, EUR PHY J A, 6(3), 1999, pp. 329-344

Authors: Herberg, C Ostrick, M Andresen, HG Annand, JRM Aulenbacher, K Becker, J Drescher, P Eyl, D Frey, A Grabmayr, P Hall, SJ Hartmann, P Hehl, T Heil, R Hoffmann, J Ireland, D Kellie, JD Klein, F Livingston, K Nachtigall, C Natter, A Otten, EW Owens, RO Reichert, E Rohe, D Schmieden, H Sprengard, R Steigerwald, T Steffens, KH Walcher, T Watson, R
Citation: C. Herberg et al., Determination of the neutron electric form factor in the D(e, e ' n)p reaction and the influence of nuclear binding, EUR PHY J A, 5(2), 1999, pp. 131-135
Risultati: 1-2 |