Results: 1-3 |
Results: 3

Authors: Ayzenshtat, GI Bakin, NN Budnitsky, DL Drugova, EP Germogenov, VP Khludkov, SS Koretskaya, OB Okaevich, LS Porokhovnichenko, LP Potapov, AI Smith, KM Tolbanov, OP Tyazhev, AV Vilisova, MD Vorobiev, AP
Citation: Gi. Ayzenshtat et al., GaAs structures for X-ray imaging detectors, NUCL INST A, 466(1), 2001, pp. 25-32

Authors: Budnitsky, DL Germogenov, VP Guschin, SM Larionov, AA Porokhovnichenko, LP Potapov, AI Tolbanov, OP Vorobiev, AP
Citation: Dl. Budnitsky et al., Epitaxial structures based on compensated GaAs for gamma- and X-ray detectors, NUCL INST A, 466(1), 2001, pp. 33-38

Authors: Ayzenshtat, GI Kanaeva, VG Khan, AV Potapov, AI Porokhovnichenko, LP Tolbanov, OP Vorobiev, AP
Citation: Gi. Ayzenshtat et al., GaAs X-ray coordinate detectors, NUCL INST A, 466(1), 2001, pp. 162-167
Risultati: 1-3 |