Results: 1-1 |
Results: 1

Authors: Kolbanovskaya, EY van Scheltinga, ACT Mukhortov, VG Ardelt, W Beintema, JJ Karpeisky, MY
Citation: Ey. Kolbanovskaya et al., Localization and analysis of nonpolar regions in onconase, CELL MOL L, 57(8-9), 2000, pp. 1306-1316
Risultati: 1-1 |