Results: 1-2 |
Results: 2

Authors: Li, JG Luo, JR Wan, BN Wan, YX Liu, YX Yin, FX Gong, XZ Li, DC Liu, S Jie, YX Gao, X Luo, NC Jiang, JG Han, YQ Wu, MJ Wang, GX Liang, YF Yao, AL Wu, ZW Zhang, SY Mao, JS Cui, LZ Xu, YH Meng, YD Zhao, YY Ding, BL Li, GM Xu, XD Lin, BL Wei, MS Yie, WW
Citation: Jg. Li et al., Quasi-steady-state high confinement at high density by lower hybrid waves in the HT-6M tokamak, NUCL FUSION, 40(3Y), 2000, pp. 467-471

Authors: Li, JG Zhao, YP Gu, XM Li, CF Wan, BN Zhang, XD Luo, JR Gong, XZ Xie, JE Wan, YX Qin, PJ Wang, XM Meng, YD Li, SF Gao, X Yang, Y Xue, DY Mao, YZ Den, X Chen, L Fang, YC Yin, FX Liu, SX Yang, XK Xu, DZ Ding, JY Jie, YX Zhao, QC Mao, JS Zhang, SY Zhao, JY Hu, JS Fan, HY Wei, MS Lin, BL Wang, GX De Fang, Y Shen, WC
Citation: Jg. Li et al., ICRF boronization - A new technique towards high efficiency wall coating for superconducting tokamak reactors, NUCL FUSION, 39(8), 1999, pp. 973-977
Risultati: 1-2 |