Results: 1-4 |
Results: 4

Authors: Vorobiev, II Ponomarenko, NA Durova, OM Kozyr, AV Demin, AV Kolesnikov, AV Sashchenko, LP Karpeisky, MY Gabibov, AG
Citation: Ii. Vorobiev et al., Structure-function study of recombinant onconase variants, RUS J BIOOR, 27(4), 2001, pp. 225-231

Authors: Andreeva, OI Efimtseva, EV Padyukova, NS Kochetkov, SN Mikhailov, SN Dixon, HBF Karpeisky, MY
Citation: Oi. Andreeva et al., Interaction of HIV-1 reverse transcriptase and T7 RNA polymerase with phosphonate analogs of NTP and inorganic pyrophosphate, MOL BIOL, 35(5), 2001, pp. 717-729

Authors: Kolbanovskaya, EY van Scheltinga, ACT Mukhortov, VG Ardelt, W Beintema, JJ Karpeisky, MY
Citation: Ey. Kolbanovskaya et al., Localization and analysis of nonpolar regions in onconase, CELL MOL L, 57(8-9), 2000, pp. 1306-1316

Authors: Padyukova, NS Dixon, HBF Efimtseva, EV Ermolinsky, BS Mikhailov, SN Karpeisky, MY
Citation: Ns. Padyukova et al., Synthesis and properties of novel NTP derivatives, NUCLEOS NUC, 18(4-5), 1999, pp. 1013-1014
Risultati: 1-4 |