Results: 1-2 |
Results: 2

Authors: Rapp, W Brede, HJ Heil, R Hentschel, D Kappeler, F Klein, H Reifarth, R Rauscher, T
Citation: W. Rapp et al., Alpha and neutron induced reactions on ruthenium, NUCL PHYS A, 688(1-2), 2001, pp. 427C-429C

Authors: Herberg, C Ostrick, M Andresen, HG Annand, JRM Aulenbacher, K Becker, J Drescher, P Eyl, D Frey, A Grabmayr, P Hall, SJ Hartmann, P Hehl, T Heil, R Hoffmann, J Ireland, D Kellie, JD Klein, F Livingston, K Nachtigall, C Natter, A Otten, EW Owens, RO Reichert, E Rohe, D Schmieden, H Sprengard, R Steigerwald, T Steffens, KH Walcher, T Watson, R
Citation: C. Herberg et al., Determination of the neutron electric form factor in the D(e, e ' n)p reaction and the influence of nuclear binding, EUR PHY J A, 5(2), 1999, pp. 131-135
Risultati: 1-2 |