Results: 1-1 |
Results: 1

Authors: Ayzenshtat, GI Bakin, NN Budnitsky, DL Drugova, EP Germogenov, VP Khludkov, SS Koretskaya, OB Okaevich, LS Porokhovnichenko, LP Potapov, AI Smith, KM Tolbanov, OP Tyazhev, AV Vilisova, MD Vorobiev, AP
Citation: Gi. Ayzenshtat et al., GaAs structures for X-ray imaging detectors, NUCL INST A, 466(1), 2001, pp. 25-32
Risultati: 1-1 |