Results: 1-5 |
Results: 5

Authors: Xu, XW Ding, LK Cao, PY Dai, BZ Feng, ZY Fu, Y Guo, HW He, M Huang, Q Huo, AX Jia, HY Li, JY Liu, SM Lu, H Lu, SL Luo, GX Mei, DM Meng, XR Mu, J Peng, ZR Ren, JR Shi, C Shi, ZZ Tan, YH Wang, CR Wang, H Yu, GC Yuan, AF Zhang, CS Zhang, HM Zhang, JL Zhang, NJ Zhang, XY",Zhaxisangzhu,Zhaxiciren,"Zhou, WD
Citation: Xw. Xu et al., Study on the absorption of 10TeV gamma-rays interacting with soft photons in intergalactic space, HIGH EN P N, 24(8), 2000, pp. 697-701

Authors: Xu, XW Ding, LK Cao, PY Dai, BZ Feng, ZY Fu, Y Guo, HW He, M Huang, Q Huo, AX Jia, HY Li, JY Liu, SM Lu, H Lu, SL Luo, GX Mei, DM Meng, XR Mu, J Peng, ZR Ren, JR Shi, C Shi, ZZ Tan, YH Wang, CR Wang, H Yu, GC Yuan, AF Zhang, CS Zhang, HM Zhang, JL Zhang, NJ Zhang, XY",Zhaxisangzhu,Zhaxiciren,"Zhou, WD
Citation: Xw. Xu et al., Search for TeV gamma rays from the Crab Nebula with Tibet II HD AS array, HIGH EN P N, 24(6), 2000, pp. 473-477

Authors: Dai, ZQ Xue, L Li, JY Zhang, XY Feng, CF Fu, Y Li, J Cao, PY Zhang, NJ He, M Wang, CR
Citation: Zq. Dai et al., Phenomenon of energy concentration in super-high energy gamma-hadron families, HIGH EN P N, 24(10), 2000, pp. 885-891

Authors: Amenomori, M Ayabe, S Cao, PY",Danzengluobu,"Ding, LK Feng, ZY Fu, Y Guo, HW He, M Hibino, K Hotta, N Huang, Q Huo, AX Izu, K Jia, HY Kajino, F Kasahara, K Katayose, Y",Labaciren,"Li, JY Lu, H Lu, SL Luo, GX Meng, XR Mizutani, K Mu, J Nanjo, H Nishizawa, M Ohnishi, M Ohta, I Ouchi, T Ren, JR Saito, T Sakata, M Sasaki, T Shi, ZZ Shibata, M Shiomi, A Shirai, T Sugimoto, H Taira, K Tan, YH Tateyama, N Torii, S Utsugi, T Wang, CR Wang, H Xu, XW Yamamoto, Y Yu, GC Yuan, AF Yuda, T Zhang, CS Zhang, HM Zhang, JL Zhang, NJ Zhang, XY",Zhaxisangzhu,Zhaxiciren,"Zhou, WD
Citation: M. Amenomori et al., Detection of multi-TeV gamma rays from Markarian 501 during an unforeseen flaring state in 1997 with the Tibet air shower array, ASTROPHYS J, 532(1), 2000, pp. 302-307

Authors: Amenomori, M Ayabe, S Cao, PY",Danzengluobu,"Ding, LK Feng, ZY Fu, Y Guo, HW He, M Hibino, K Hotta, N Huang, Q Hu, AX Izu, K Jia, HY Kajino, F Kasahara, K Katayose, Y",Labaciren,"Li, JY Lu, H Lu, SL Luo, GX Meng, XR Mizutani, K Mu, J Nanjo, H Nishizawa, M Ohnishi, M Ohta, I Ouchi, T Ren, JR Saito, T Sakata, M Sasaki, T Shi, ZZ Shibata, M Shiomi, A Shirai, T Sugimoto, H Taira, K Tan, YH Tateyama, N Torii, S Utsugi, T Wang, CR Wang, H Xu, XW Yamamoto, Y Yu, GC Yuan, AF Yuda, T Zhang, CS Zhang, HM Zhang, JL Zhang, NJ Zhang, XY",Zhaxisangzhu,Zhaxiciren,"Zhou, WD
Citation: M. Amenomori et al., Observation of multi-TeV gamma rays from the Crab Nebula using the Tibet air shower array, ASTROPHYS J, 525(2), 1999, pp. L93-L96
Risultati: 1-5 |