Chinese journal of cancer (Online)

Parallel title
Ai zheng; Aizheng
Corp./Body Author
Zhongshan da xue (Guangzhou, China). Zhong liu fang zhi zhong xin,
Publisher
Landes Bioscience; Zhongshan yi ke da xue fu shu zhong liu yi yuan
Place of publication
Austin, TX; Guangzhou
From year - To year
1982-201?
Type of resource
Periodical
Frequency
Irregular
Language
English
Country of publication
United Kingdom
ISSN
1944-446X
ISSN-L
1000-467X
Codice Dewey code
616.994005
Journal code
PT03171164
Database
temp
Medium
On-line (remote)
Acnp cumulative hol.
2011; 2015;
Full Text